Πιστοποιήσεις

Το Ε.Κ.ΑΝ. Α.Β.Ε.Ε. διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:

ISO 9001  (Διαχείριση Ποιότητος) 
ISO 45001 (Υγιεινή και Aσφάλεια στην εργασία) 
ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) 
Εφαρμόζει επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κανονισμού EMAS και είναι εγγεγραμμένο στο Ελληνικό Μητρώο EMAS με αριθμό: EL- 000074 
Επίσης, είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχείρισης Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α.