Στάδια ανακύκλωσης

Στάδια ανακύκλωσης

Το Κέντρο Ανακύκλωσης είναι οργανωμένο σε ειδικευμένους τομείς δραστηριότητας, με στόχο την ολοκληρωμένη διαδικασία διαχείρισης ανακύκλωσης των Α.Η.Η.Ε. που περιλαμβάνει :

  • Την ταξινόμηση των συσκευών σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το ισχύον ΠΔ 117/2004.
  • Τη ζύγιση και την προσωρινή αποθήκευση των συσκευών σε κατάλληλους χώρους.
  • Την απορρύπανση των συσκευών, δηλαδή την απομάκρυνση των υλικών ή των στοιχείων που θεωρούνται επικίνδυνα για το περιβάλλον όπως CFC’s, πυκνωτές, μπαταρίες, μελάνια κ.λπ.
  • Τη συσκευασία και προσωρινή αποθήκευση σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους.
  • Την τελική αποσυναρμολόγηση των συσκευών και την ανάκτηση όλων των προς αξιοποίηση υλικών.

Την επεξεργασία των συσκευών που έχουν απορρυπανθεί ή στοιχείων συσκευών σε σύγχρονη γραμμή ανάκτησης υλικών, που περιλαμβάνει:

  • Τεμαχιστή (shredder) ή Αποσυναρμολογητή (ripper)
  • Σταθμούς Διαλογής
  • Ενδιάμεσους διαχωριστές τύπου ταινίας ηλεκτρομαγνήτη, δονητικής τράπεζας και ΖΖ αεροδιαχωριστές
  • Κοκκοποιητή (granulator) - Τελικούς διαχωριστές τύπου μαγνητικού τυμπάνου, eddy current, induction system και optical system.
  • Τη συσκευασία, ζύγιση και αποθήκευση των αξιοποιήσιμων υλικών (σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο, μέταλλα όλων των τύπων, κινητήρες, πλαστικά, γυαλιά).